ଗୀତାଜ୍ଞାନ(୧୬)

ଗୀତା ଜ୍ଞାନ (୧୬) ============================= ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନକର୍ମସନ୍ୟାସଯୋଗ ଭାବାନୁବାଦ ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା ୧ ରୁ ୧୦ ============================== ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ

Read more

ଗୀତାଜ୍ଞାନ(୧୬)

ଗୀତା ଜ୍ଞାନ (୧୬) ============================= ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନକର୍ମସନ୍ୟାସଯୋଗ ଭାବାନୁବାଦ ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା ୧ ରୁ ୧୦ ============================== ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ

Read more